Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 134 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 134

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De psalmist vermaant de priesters en Levieten God te loven en voor de gemeente te bidden.
 
Opwekking tot lof en gebed
1 EEN1 lied Hammaäloth.
Zie, looft den HEERE, alle 2gij knechten des HEEREN; gij die 3allen nacht 4in het huis des HEEREN 5staat.
1 Als Ps. 120:1. verwijsteksten
2 Versta hier door de knechten des Heeren voornamelijk de priesters en Levieten, welker ambt was ook bij nacht te staan en te dienen voor den Heere. Zie Ex. 27:21. Lev. 8:35. 1 Sam. 3:3. 1 Kron. 9:33. verwijsteksten
3 Hebr. in de nachten, dat is, allen nacht.
4 Te weten om de wacht in den tempel en deszelfs voorhoven te houden, volgens Gods wet. Zie Lev. 8:35. Num. 1:53. 1 Sam. 3:3. 1 Kron. 9:33. verwijsteksten
5 Staan voor dienen wordt meermaals in de Heilige Schrift gebruikt. 2 Kon. 25:8 staat een dienaar des konings, Jer. 52:12 een die voor den koning stond. verwijsteksten
2 6Heft uw handen op 7naar het heiligdom, en looft den HEERE.6 Dat is, roept den Heere aan en bidt voor het volk, als Ps. 28:2. verwijsteksten
7 Te weten naar de ark des Heeren, staande in het heiligdom, vanwaar de Heere de gebeden Zijns volks verhoorde. Anders: in heiligheid, als 1 Tim. 2:8. verwijsteksten
3 De HEERE zegene 8u 9uit Sion, Hij Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.8 Dit is gesproken in het enkelvoud, betekenende: De Heere zegene elkeen van ulieden, hoofd voor hoofd. Aldus heeft God den priesters bevolen het volk te zegenen, Num. 6:24. Sommigen verstaan dit als een wens van den psalmist over de priesters die in Gods huis dienden. verwijsteksten
9 Dat is, van de ark af, die op den berg Sion staat. Zie de aant. Ps. 128 op vers 5. verwijsteksten

Einde Psalm 134