Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 128 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 128

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De profeet verhaalt in dezen psalm de gelukzaligheid en den zegen dergenen die den Heere vrezen.
 
Gods zegen over het gezin
1 EEN1 lied Hammaäloth.
Welgelukzalig is een iegelijk die den HEERE vreest, die 2in Zijn wegen wandelt.
1 Zie Ps. 120:1. verwijsteksten
2 Dat is, in Zijn wetten en geboden. Zie de aant. 1 Kon. 11 op vers 33. verwijsteksten
 
2 3Want gij zult eten 4den arbeid uwer handen; welgelukzalig 5zult gij zijn, en het zal u welgaan.
3 Of: Zekerlijk gij zult, of: Als gij zult eten.
4 Dat is, de spijze die gij met uw handen en arbeid zult verworven hebben, volgens hetgeen dat God tot ons aller vader gesproken heeft, Gen. 3:19. verwijsteksten
5 Anders: zijt gij, en het zal u welgaan.
 
3 Uw huisvrouw zal wezen 6als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis, uw kinderen als 7olijfplanten rondom uw tafel.
6 Deze gelijkenis wordt ook gebruikt Gen. 49:22. Ez. 19:10. verwijsteksten
7 Die altijd groen zijn.
 
4 Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die den HEERE vreest.
5 8De HEERE zal u zegenen 9uit Sion, en gij zult 10het goede van Jeruzalem aanschouwen, al de dagen uws levens;
8 Of: De Heere zegene u uit Sion, dat gij moogt aanschouwen, enz.
9 Te Sion was de ark des verbonds, van dewelke Zich God de Heere openbaarde, en alwaar het volk Gods verscheen om zijn gebed te doen.
10 Dat is, gij zult zien den gelukkigen en vreedzamen staat der kerke Gods, die te dezen tijde voornamelijk te Jeruzalem was, alwaar de godsdienst en de offeranden voornamelijk geoefend werden. Zie wijders de aant. Job 7:7. Hebr. ziet het goede, enz. Alzo in het volgende vers. Vgl. Ps. 37 op vers 3. verwijsteksten
 
6 En 11gij zult uw kindskinderen zien. 12Vrede 13over Israël.
11 Zie de vervulling van deze en andere dergelijke beloften Gods Job 42:16. verwijsteksten
12 Dat is, gelukzaligheid, welvaart.
13 Dat is, over de kerke Gods, die te dien tijde bestond uit de kinderen Israëls.

Einde Psalm 128