Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 123 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 123

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De profeet verklaart zijn geduldig vertrouwen op den Heere, met bede van te mogen verlost worden van de bespotting der opgeblazenen.
 
Gebed om genade
1 EEN1 lied Hammaäloth.
aIk 2hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.
1 Zie Ps. 120:1. verwijsteksten
a Ps. 115:3. verwijsteksten
2 Deze woorden worden hier en elders gesteld, meer om onze harten tot het bedenken der hemelse heerlijkheid Gods te verwekken, dan om aan te wijzen dat God alleen in den hemel is of woont; de hemelen der hemelen kunnen de Majesteit Gods niet begrijpen.
2 Zie, gelijk de ogen der knechten 3zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouwe, alzo zijn onze ogen op den HEERE onzen God, 4totdat Hij ons genadig zij.3 Te weten als men hun ongelijk doet of hen zoekt te onderdrukken.
4 Een voorbeeld ons vermanende tot gedurig gebed, totdat wij verhoord worden. Zie Ps. 55:18. Luk. 18:1-7. verwijsteksten
3 Zijt ons genadig, o HEERE, zijt ons genadig, want 5wij zijn der verachting veel te zat.5 De zin is: Wij worden van de stoute kinderen der wereld zo veracht, dat wij zeer verdrietig daarover worden en schier niet meer lijden kunnen. Zie de aant. Job 7 op vers 4. Ps. 88:4. verwijsteksten
4 Onze ziel is veel te zat des spots 6der weelderigen, der verachting der hovaardigen.6 Hebr. der rustigen of der gerusten, dat is, dergenen die in rust en weelde in deze wereld zitten en van geen lijden of verdriet weten, en overzulks moedig en moedwillig zijn.

Einde Psalm 123