Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 121 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 121

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De profeet beschrijft zijn vast vertrouwen op den Heere, Die hem bewaarde voor alle kwaad.
 
De Bewaarder Israëls
1 EEN1 lied Hammaäloth.
Ik hef mijn ogen op 2naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
1 Als Ps. 120 op vers 1. verwijsteksten
2 Te weten van het beloofde land, hetwelk een pand was van Gods gunst tot Zijn volk; en versta hier inzonderheid het gebergte van Sion en Moria, alwaar God op een bijzondere manier Zijn tegenwoordigheid toonde. Zie Ps. 87:1. verwijsteksten
2 3Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.3 Hij verklaart zijn vorige woorden, te kennen gevende dat hem eigenlijk van het gebergte de hulp of verlossing niet komen zou, maar van den HEERE, Die een Heere is niet alleen van het land Kanaän, maar van de ganse wereld.
3 4Hij zal uw voet niet laten wankelen; 5uw Bewaarder zal niet sluimeren.4 Hier spreekt de profeet zichzelven aan, als Psalm 103 en 104. Of hij spreekt zijn onderzaten aan, hen verzekerende van de goedertierenheid Gods.
5 Dat is, de Heere, Die u bewaart, zal geenszins verzuimen hetgeen dat tot uw best is strekkende.
4 Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is 6uw Schaduw aan uw rechterhand.6 Dat is, uw Beschutter en Beschermer, mogende vergeleken wezen bij een schaduw of deksel, waaronder men schuilt, Ps. 109:31; 110:5. Jes. 4:6; 25:4. Zie de aant. Num. 14:9. verwijsteksten
6 De 7zon zal u des daags niet 8steken, noch de maan des nachts.7 De zin is: Hij zal u als met een wolk bedekken, gelijk Hij eertijds uw voorouders gedaan heeft, toen zij uit Egypte kwamen, Ex. 13:21. Ps. 78:14. Jes. 49:10. Openb. 7:15, 16. verwijsteksten
8 Te weten met haar stralen. Hebr. slaan. Zie Gen. 8:21. verwijsteksten
7 9De HEERE zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.9 Sommigen nemen deze twee laatste verzen als een wens, aldus: De Heere beware u, enz.
8 De HEERE 10zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.10 Dat is, Hij zal u behoeden in al uw handel, in al uw doen en laten. Zie Deut. 28:6. Zie ook dergelijke manier van spreken 2 Sam. 3:25. 2 Kron. 1:10. Hand. 1:21. verwijsteksten

Einde Psalm 121