Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 113 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 113

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Een vermaning aan alle mensen om God te loven, Die de ellendigen en ootmoedigen altijd bijstaat.
 
De HEERE verhoogt den geringe
1 HALLELUJAH. Looft, gij knechten des HEEREN, looft den Naam des HEEREN.
2 aDe Naam des HEEREN zij 1geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.
a Dan. 2:20. verwijsteksten
1 Hebr. gezegend.
 
3 bVan 2den opgang der zon af 2tot haar nedergang zij de Naam des HEEREN geloofd.
b Mal. 1:11. verwijsteksten
2 . 2 Dat is, door de ganse wereld.
 
4 De HEERE is hoog boven alle heidenen, 3boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
3 Dat is, zij strekt zich wijder uit dan de hemel en de aarde doet.
 
5 Wie is gelijk de HEERE onze God? 4Die zeer hoog woont,
4 Hebr. Die Zichzelven verheft met wonen.
 
6 5Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde;
5 Hebr. Die Zich vernedert om te zien. Alsof hij zeide: Hoewel Hij zo groot is en zo hoog gezeten, zo verwaardigt Hij Zich nochtans wel Zijn oog te slaan op al Zijn schepselen, en die te regeren door Zijn voorzienigheid.
 
7 cDie den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige 6uit den drek verhoogt;
c 1 Sam. 2:8. Ps. 107:41. verwijsteksten
6 Of: uit den mesthoop, dat is, van een kleinen en nederigen staat, als 1 Kon. 16:2. Uit den drek verheffen betekent hetzelfde, zo hier, als 1 Sam. 2:8. Klgld. 4:5. Zie ook Ps. 22 de aant. op vers 30. verwijsteksten
 
8 Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
9 7Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, 8een blijde moeder van kinderen. Hallelujah.
7 Dat is, Die de onvruchtbare vrouw een huisgezin geeft, daar zij tevoren in het geheel geen gezin had.
8 Te weten zich verblijdende doordien Hij haar kinderen verleent. Zie Ps. 68:7. verwijsteksten

Einde Psalm 113