Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 11 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 11

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David, vernemende de spotternijen zijner vervolgers, die hun tijdverdrijf maakten van zijn droevig vluchten en zwerven, neemt toevlucht tot God en verklaart zijn geloof van Gods voorzienigheid, Die beiden, vromen en goddelozen, ziet, proeft en richten zal.
 
Gods voorzienige leiding
1 EEN psalm van David, voor den 1opperzangmeester.
Ik betrouw op den HEERE; hoe zegt 2gijlieden tot mijn ziel: Zwerft heen naar ulieder gebergte als een 3vogel?
1 Zie Ps. 4 op vers 1. verwijsteksten
2 Saul en zijn medestanders, die David met zulke redenen beschimpten, als hebbende (zo zij meenden) geen andere toevlucht, dan dat hij zich verstak en omzwierf op het gebergte, huppelende van de ene plaats op de andere, als een vogel; maar zij meenden hem wel te betrappen, niet denkende aan God, Die Davids Troost en Toevlucht was.
3 Anders: o vogel.
 
2 4Want zie, de goddelozen spannen den boog, zij schikken hun pijlen op de pees, om in 5donker te schieten naar de oprechten van hart.
4 Alsof hij zeide: Het is geen wonder, dat zij zo trots spreken, want zij menen het zo vast bestuurd te hebben, dat zij niet zullen missen, maar mij en de mijnen zonder twijfel treffen.
5 Dat is, in het verborgene. Vgl. Ps. 10:8, 9. verwijsteksten
 
3 Zekerlijk, de 6fundamenten worden omgestoten; wat heeft de rechtvaardige bedreven?
6 Dat is, alle vreze Gods, gerechtigheid en billijkheid (die als fundamenten van Israëls staat zijn) worden omgekeerd; dewijl men mij en andere vrome onschuldigen (die men ook met recht voor fundamenten des lands mag houden, Spr. 10:25) in den grond zoekt uit te roeien. Of aldus: Maar die fundamenten (dat is, opzetten, voornemens, vaste besluiten) zullen omgestoten worden. Zie Ps. 8 op vers 3. Jes. 19:10. Deze beide overzettingen passen wel op het voorgaande en volgende. verwijsteksten
 
4 De HEERE is in het 7paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden 8proeven de mensenkinderen.
7 Dat is, in Zijn heilig paleis, te weten in den hemel, als de volgende woorden schijnen te verklaren. Anders kan men het ook verstaan van den tabernakel. Zie Ps. 5 op vers 8. Hab. 2:20. verwijsteksten
8 Zie Ps. 7 op vers 10. verwijsteksten
 
5 De HEERE 9proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze en dien die geweld liefheeft, haat Zijn 10ziel.
9 Alzo dat Hij hem voor goed kent.
10 Menselijk van God gesproken, als Lev. 26:11. De zin is: God haat hem ernstiglijk. verwijsteksten
 
6 Hij zal op de goddelozen regenen 11strikken, 12vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het 13deel huns bekers zijn.
11 Dit betekent onverwachte, strenge en onvermijdelijke oordelen Gods. Zie Job 18:9, 10; 22:10. Jes. 8:14; 24:17, 18. verwijsteksten
12 Als Sodom, Gomorra, enz., overkwam, Genesis 19, en Gog gedreigd wordt, Ez. 38:22, zijnde afbeeldingen van het eeuwige helse vuur, Jud. vs. 7. Openb. 20:10. verwijsteksten
13 Dat is, het hun bescheiden of toegelegde deel. Vgl. Job 20:29 en de aant. Een manier van spreken genomen van de huisvaders, die elken huisgenoot zijn drank toedeelden en inschonken, naar de wijze der ouden. Hier wordt het verstaan van der goddelozen straf, alsook Openb. 14:10 en elders; van het kruis der kerk Ps. 73:10, en in het gemeen van het lijden der vromen en goddelozen Ps. 75:9; maar anders Ps. 16:5; 23:5. Zie ook Job 21 op vers 20. verwijsteksten
 
7 Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft 14gerechtigheden lief; Zijn aangezicht 15aanschouwt den 16oprechte.
14 Vgl. Ps. 9:9. Dat is, alle rechtvaardige zaken, alles wat recht is. verwijsteksten
15 Met Zijn Vaderlijk aangezicht, om hem gunst en voorzorg te bewijzen.
16 Hebr. rechte, rechtzinnige.

Einde Psalm 11