Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 108 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 108

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David wekt zichzelven op tot prijs en lof des Heeren, tegelijk God biddende om Zijn bijstand, met vast vertrouwen dat hij door Deszelfs goedgunstigheid de overhand over zijn vijanden hebben zou.
 
Lofprijzing van God en gebed om hulp
1 EEN lied, een psalm van David.
2 1O God, mijn hart 2is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, 3ook mijn eer.
1 Deze psalm is samengesteld, eensdeels van de vss. 8, 9, 10, 11, 12 van den 57sten psalm; anderdeels van de vss. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 van den 60sten psalm, uitgenomen enige kleine veranderingen. Zie aldaar de aantt. verwijsteksten
2 Te weten om U met lofzangen te danken en te loven, als Ps. 57:8. verwijsteksten
3 Dat is, mijn tong. Anders: ook met mijn eer. Zie Gen. 49 op vers 6. verwijsteksten
 
3 Waak op, gij luit en harp, 4ik zal in den dageraad opwaken.
4 Te weten om den Heere mijn God den gehelen dag lof te zingen en te spelen.
 
4 Ik zal U loven 5onder de volken, o HEERE, en ik zal U psalmzingen onder de natiën.
5 Dat is, onder of bij de stammen van het volk van Israël. Aldus wordt het woord volk ook genomen Richt. 5:14. Ps. 47:2; 66:8. Zach. 11:10, 11. verwijsteksten
 
5 aWant Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en 6Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
a Ps. 36:6; 57:11. verwijsteksten
6 Dat is, de zekerheid Uwer beloften.
 
6 Verhef U, o God, boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.
7 Opdat 7Uw beminden 8bevrijd worden, geef heil door Uw rechterhand en verhoor 9ons.
7 Dat is, de godzalige Israëlieten, als Ps. 60:7, 8, enz. verwijsteksten
8 Te weten van de vervolging en tirannie der vijanden van Gods volk.
9 Te weten mij en mijn volk. Anders: verhoor mij.
 
8 10God heeft gesproken 11in Zijn heiligdom; 12dies zal ik van vreugde opspringen, ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.
10 Dat is, God heeft heiliglijk beloofd of gezworen, als Ps. 89:36. Te weten dat Hij mij het koninkrijk over Zijn volk van Israël geven zal, 2 Sam. 7:11. verwijsteksten
11 Anders: bij Zijn heiligheid, dat is, bij Zichzelven, Die de Heiligheid Zelve is. Zie de aantt. Ps. 60:8; 89:36. verwijsteksten
12 Dit zijn de woorden van den psalmist, niet van God.
 
9 Gilead is mijne, Manasse is mijne, en Efraïm is 13de sterkte mijns hoofds; Juda is 14mijn wetgever.
13 Dat is, de voorname kracht mijns rijks.
14 Zie Gen. 49 de aantt. op vers 10. verwijsteksten
 
10 15Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen, over Palestina zal ik juichen.
15 Hij wil zeggen: Ik zal de Moabieten en andere heidense natiën zo vernederen, dat zij mij zullen moeten dienen, ook in de allergeringste en verachtzaamste zaken.
 
11 Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?
12 bZult Gij het niet zijn, o God, Die ons verstoten hadt, en Die 16niet uittoogt, o God, met onze heirkrachten?
b Ps. 60:3. verwijsteksten
16 Te weten om ons, gelijk Gij pleegt, bijstand te doen tegen onze vijanden.
 
13 Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen 17heil is ijdelheid.
17 Of: verlossing, behoudenis.
 
14 18In God 19zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders 20vertreden.
18 Anders: Door God, of: Met God.
19 Dat is, wij zullen ons kloekelijk gedragen door de genadige hulp en bijstand van onzen Heere, onzen God.
20 Versta hierbij: en alzo zullen wij de overhand behouden.

Einde Psalm 108