Statenvertaling.nl

sample header image

Job 35 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Job 35

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Elihu bestraft Job
1 ELIHU antwoordde verder en zeide:
2 Houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt: Mijn gerechtigheid is meerder dan Gods?
3 Want agij hebt gezegd: Wat zou zij u baten? Wat meer profijt zal ik daarmede doen dan met mijn zonde? a Job 34:9. verwijsteksten
4 Ik zal u antwoord geven, en uw vrienden met u.
5 Bemerk den hemel en zie; en aanschouw de bovenste wolken, zij zijn hoger dan gij.
6 Indien gij zondigt, wat bedrijft gij tegen Hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij Hem?
7 bIndien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij Hem? Of wat ontvangt Hij uit uw hand? b Job 22:2. Ps. 16:2. Rom. 11:35. verwijsteksten
8 Uw goddeloosheid zou zijn tegen een man gelijk gij zijt, en uw gerechtigheid voor eens mensen kind.
9 Vanwege hun grootheid doen zij de onderdrukten roepen; zij schreeuwen vanwege den arm der groten.
10 Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?
11 Die ons geleerder maakt dan de beesten der aarde, en ons wijzer maakt dan het gevogelte des hemels?
12 Daar roepen zij, cmaar Hij antwoordt niet, vanwege den hoogmoed der bozen. c Job 27:9. Spr. 1:28; 15:29. Jes. 1:15. Jer. 11:11. Joh. 9:31. verwijsteksten
13 Gewisselijk zal God de ijdelheid niet verhoren, en de Almachtige zal die niet aanschouwen.
14 Dat gij ook gezegd hebt: Gij zult Hem niet aanschouwen; er is nochtans gericht voor Zijn aangezicht, wacht gij dan op Hem.
15 dMaar nu, dewijl het niets is dat Zijn toorn Job bezocht heeft, en hij Hem niet zeer in overvloed doorkend heeft; d Job 11:6. verwijsteksten
16 Zo heeft Job in ijdelheid zijn mond geopend, en zonder wetenschap woorden vermenigvuldigd.

Einde Job 35