Statenvertaling.nl

sample header image

Job 16 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Job 16

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Job heeft een Getuige in den hemel
1 MAAR Job antwoordde en zeide:
2 Ik heb vele dergelijke dingen gehoord; agij allen zijt moeilijke vertroosters. a Job 13:4. verwijsteksten
3 Zal er een einde zijn aan de winderige woorden? Of wat stijft u, dat gij alzo antwoordt?
4 Zou ik ook als gijlieden spreken, indien uw ziel ware in mijner ziele plaats? Zou ik woorden tegen u samenhopen? En zou ik over u met mijn hoofd schudden?
5 Ik zou u versterken met mijn mond, en de beweging mijner lippen zou zich inhouden.
6 Zo ik spreek, mijn smart wordt niet ingehouden; en houd ik op, wat gaat er van mij weg?
7 Gewisselijk, Hij heeft mij nu vermoeid; Gij hebt mijn ganse vergadering verwoest.
8 Dat Gij mij rimpelachtig gemaakt hebt, is tot een getuige; en mijn magerheid staat tegen mij op, zij getuigt in mijn aangezicht.
9 bZijn toorn verscheurt en Hij haat mij, Hij knerst over mij met Zijn tanden; mijn Wederpartijder cscherpt Zijn ogen tegen mij. b Job 10:16, 17. c Job 13:24. verwijsteksten
10 Zij gapen met hun mond tegen mij, zij slaan met smaadheid op mijn kinnebakken; zij vervullen zich tezamen aan mij.
11 God heeft mij aan den verkeerde overgegeven, en heeft mij afgewend in de handen der goddelozen.
12 Ik had rust, maar Hij heeft mij verbroken, en bij mijn nek gegrepen en mij verpletterd; den Hij heeft mij Zich tot een doelwit opgericht. d Job 7:20. Klgld. 3:12. verwijsteksten
13 Zijn schutters hebben mij omringd, Hij heeft mijn nieren doorspleten en niet gespaard; Hij heeft mijn gal op de aarde uitgegoten.
14 Hij heeft mij gebroken met breuk op breuk; Hij is tegen mij aangelopen als een geweldige.
15 Ik heb een zak over mijn huid genaaid; eik heb mijn hoorn in het stof gedaan. e Job 30:19. verwijsteksten
16 Mijn aangezicht is gans bemodderd van wenen, en over mijn oogleden is des doods schaduw;
17 Daar toch geen wrevel in mijn handen is, en mijn gebed zuiver is.
18 O aarde, bedek mijn bloed niet; en voor mijn geroep zij geen plaats.
19 Ook nu, zie, in den hemel is mijn Getuige, en mijn Getuige in de hoogten.
20 Mijn vrienden zijn mijn bespotters, doch mijn oog druipt tot God.
21 Och, mocht men frechten voor een man met God, gelijk een kind des mensen voor zijn vriend! f Job 31:35. Pred. 6:10. Jes. 45:9. Rom. 9:20. verwijsteksten
22 Want weinige jaren in getal zullen er nog aankomen, en ik zal het pad heengaan waardoor ik niet zal wederkeren.

Einde Job 16