Statenvertaling.nl

sample header image

Job 15 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Job 15

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Elifaz beticht Job van goddeloosheid
1 TOEN antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide:
2 Zal een wijs man winderige wetenschap voor antwoord geven, en zal hij zijn buik vullen met oostenwind?
3 Bestraffende door woorden die niet baten, en door redenen met dewelke hij geen profijt doet?
4 Ja, gij vernietigt de vreze, en neemt het gebed voor het aangezicht Gods weg.
5 Want uw mond leert uw ongerechtigheid, en gij hebt de tong der arglistigen verkoren.
6 Uw mond verdoemt u, en niet ik; en uw lippen getuigen tegen u.
7 Zijt gij de eerste een mens geboren? Of zijt gij vóór de heuvelen voortgebracht?
8 aHebt gij den verborgen raad Gods gehoord, en hebt gij de wijsheid naar u getrokken? a Rom. 11:34. verwijsteksten
9 Wat weet gij, dat wij niet weten? Wat verstaat gij, dat bij ons niet is?
10 bOnder ons is ook een grijze, ja, een stokoude, meerder van dagen dan uw vader. b Job 32:7. verwijsteksten
11 Zijn de vertroostingen Gods u te klein? En schuilt er enige zaak bij u?
12 Waarom rukt uw hart u weg? En waarom wenken uw ogen,
13 Dat gij uw geest keert tegen God, en zulke redenen uit uw mond laat uitgaan?
14 cWat is de mens, dat hij zuiver zou zijn? En die geboren is van een vrouw, dat hij rechtvaardig zou zijn? c 1 Kon. 8:46. 2 Kron. 6:36. Job 14:4. Ps. 14:3. Spr. 20:9. Pred. 7:20. 1 Joh. 1:8, 10. verwijsteksten
15 dZie, op Zijn heiligen zou Hij niet vertrouwen, en ede hemelen zijn niet zuiver in Zijn ogen. d Job 4:18. e Job 4:18; 25:5. verwijsteksten
16 Hoeveel te meer is een man gruwelijk en stinkende, die het onrecht indrinkt als water!
17 Ik zal u wijzen, hoor mij aan; en hetgeen ik gezien heb, dat zal ik vertellen;
18 Hetwelk de wijzen verkondigd hebben, en men voor hun vaderen niet verborgen heeft;
19 Denwelken alleen het land gegeven was, en door welker midden niemand vreemds doorging.
20 Te alle dagen doet de goddeloze zichzelven weedom aan; en weinige jaren in getal zijn voor den tiran weggelegd.
21 Het geluid der verschrikkingen is in zijn oren; fin den vrede zelven komt de verwoester hem over. f 1 Thess. 5:3. verwijsteksten
22 Hij gelooft niet uit de duisternis weder te keren, maar dat hij beloerd wordt ten zwaarde.
23 Hij zwerft heen en weder om brood, waar het zijn mag; hij weet gdat bij zijn hand gereed is de dag der duisternis. g Job 18:12. Ps. 109:10. verwijsteksten
24 Angst en benauwdheid verschrikken hem; zij overweldigt hem, gelijk een koning, bereid ten strijde.
25 Want hij strekt tegen God zijn hand uit, en tegen den Almachtige stelt hij zich geweldiglijk aan.
26 Hij loopt tegen Hem aan met den hals, met zijn dikke, hoogverheven schilden;
27 Omdat hij zijn aangezicht met zijn vet bedekt heeft, en rimpels gemaakt om de weekdarmen;
28 En heeft bewoond verdelgde steden, en huizen die men niet bewoonde, die gereed waren tot steenhopen te worden.
29 Hij zal niet rijk worden en zijn vermogen zal niet bestaan; en hun volmaaktheid zal zich niet uitbreiden op de aarde.
30 Hij zal van de duisternis niet ontwijken, de vlam zal zijn scheut verdrogen; hhij zal wijken door het geblaas Zijns monds. h Job 4:9. verwijsteksten
31 Hij betrouwe niet op ijdelheid, waardoor hij verleid wordt; want ijdelheid zal zijn vergelding wezen.
32 iAls zijn dag nog niet is, zal zij vervuld worden; want zijn tak zal niet groenen. i Job 22:16. Ps. 55:24. verwijsteksten
33 Men zal zijn onrijpe druiven afrukken als van een wijnstok, en zijn bloeisel afwerpen als van een olijfboom.
34 Want de vergadering der huichelaars wordt eenzaam, en het vuur verteert de tenten der geschenken.
35 kZij ontvangen moeite en baren ijdelheid, en hun buik richt bedrog aan. k Ps. 7:15. Jes. 59:4. Hos. 10:13. verwijsteksten

Einde Job 15