Statenvertaling.nl

sample header image

Job 13 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Job 13

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Job wendt zich tot God
1 ZIE, dat alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en verstaan.
2 Gelijk gijlieden het weet, weet ik het ook; ik zwicht niet voor u.
3 Maar ik zal tot den Almachtige spreken, en ben belust mij te verdedigen voor God.
4 Want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders; gij allen zijt anietige medicijnmeesters. a Job 16:2. verwijsteksten
5 bOch, of gij gans stilzweegt! Dat zou ulieden voor wijsheid wezen. b Spr. 17:28. verwijsteksten
6 Hoort toch mijn verdediging, en merkt op de twistingen mijner lippen.
7 cZult gij voor God onrecht spreken? En zult gij voor Hem bedriegerij spreken? c Job 17:5; 32:21; 36:4. verwijsteksten
8 Zult gij Zijn aangezicht aannemen? Zult gij voor God twisten?
9 Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken? Zult gij met Hem spotten, gelijk men met een mens spot?
10 Hij zal u gewisselijk bestraffen, zo gij in het verborgen het aangezicht aanneemt.
11 Zal u niet Zijn hoogheid verschrikken, en Zijn vreze over u vallen?
12 Uw gedachtenissen zijn gelijk as, uw hoogten als hoogten van leem.
13 Houdt stil van mij, opdat ik spreke, en er ga over mij wat het zij.
14 Waarom zou ik mijn vlees in mijn tanden nemen, en mijn ziel in mijn hand stellen?
15 Zie, zo Hij mij doodde, dzou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen. d Ps. 23:4. Spr. 14:32. verwijsteksten
16 Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn, maar een huichelaar zal voor Zijn aangezicht niet komen.
17 Hoort naarstiglijk mijn rede, en mijn aanwijzing met uw oren.
18 Zie nu, ik heb het recht ordentelijk gesteld; ik weet dat ik rechtvaardig zal verklaard worden.
19 Wie is hij die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik den geest geven.
20 Alleenlijk, doe etwee dingen niet met mij; dan zal ik mij van Uw aangezicht niet verbergen: e Job 9:34; 33:7. verwijsteksten
21 Doe Uw hand verre van op mij, en Uw verschrikking make mij niet verbaasd.
22 Roep dan en ik zal antwoorden; of ik zal spreken en geef mij antwoord.
23 Hoevele misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonde mij bekend.
24 Waarom verbergt Gij Uw aangezicht, en houdt mij fvoor Uw vijand? f Job 16:9; 19:11; 33:10. Klgld. 2:5. verwijsteksten
25 Zult Gij een gedreven blad verbrijzelen? En zult Gij een drogen stoppel vervolgen?
26 Want Gij schrijft tegen mij bittere dingen, en Gij doet mij erven de misdaden gmijner jonkheid. g Ps. 25:7. verwijsteksten
27 Gij hlegt ook mijn voeten in den stok en neemt waar al mijn paden; Gij drukt U in de wortelen mijner voeten. h Job 33:11. verwijsteksten
28 En hij veroudert als een verrotting, als een kleed dat de mot opeet.

Einde Job 13