Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Nehemia – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Het boek Nehemia

Inhoud van dit boek

NEHEMIA (zijnde de schenker van den Perzischen koning Arthahsasta, den tweede die met dien naam in Gods Woord vermeld wordt), verstaan hebbende den ellendigen toestand zijns volks, mitsgaders der stad, muren en poorten van Jeruzalem, vernedert zich daarover met vasten en bidden voor den Heere. Verzoekt daarop bij goede gelegenheid, en verkrijgt van den koning, dat hij hem als zijn stadhouder of gouverneur zendt naar Jeruzalem, met last en commissie om aldaar een zekeren tijd te resideren, en alles weder op te bouwen en in goede orde te brengen. Hetwelk Nehemia, met een bijzonderen ijver van Gods eer gedreven zijnde, zeer getrouwelijk, wijselijk, godvruchtiglijk en bestendiglijk uitvoert, overwinnende vele zwarigheden en beletselen, die hem in dit heilig werk van den satan zijn voorgeworpen, zo door de omliggende vijanden vanbuiten, als door de valse broeders en huichelaars vanbinnen, die met den vijand correspondeerden. Verlost ook de gemeente van den zwaren overlast der rijken; en den publieken godsdienst met bijzondere religieusheid, vasten en bidden verricht, mitsgaders een sterk verbond met God opnieuw opgericht zijnde, verzorgt hij de stad Jeruzalem met genoegzaam getal van inwoners, verdelende de rest van het volk in hun woonplaatsen. En nadat hij zijn gouvernement twaalf jaren loffelijk bediend had, vertrekt hij weder tot den koning Arthahsasta, in het drie en dertigste jaar zijns koninkrijks, en wordt na enigen tijd weder van den koning geschikt naar Jeruzalem, alwaar hij verscheidene misbruiken, die in zijn afwezen waren ingekropen, met grote kloekmoedigheid afschaft en alles reformeert. Dit boek heeft den naam van Nehemia, omdat daarin begrepen is wat onder zijn gouvernement in het Joodse land geschied is, en omdat het van hemzelven, door ingeven van Gods Geest, beschreven is, als in verscheidene plaatsen van dit boek klaarlijk is te zien.

Einde inleiding Nehemia