Statenvertaling.nl

sample header image

2 Kronieken 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Kronieken 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De vaten van den tempel
1 HIJ maakte ook een koperen altaar, van twintig ellen in zijn lengte en twintig ellen in zijn breedte, en tien ellen in zijn hoogte.
2 Daartoe maakte hij de gegoten zee; van tien ellen was zij, van haar enen rand tot haar anderen rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig ellen omving ze rondom.
3 Onder dezelve nu was de gelijkenis van runderen, rondom heen, die omsingelende, tien in een el, omringende de zee rondom; twee rijen dezer runderen waren in haar gieting gegoten.
4 Zij stond op twaalf runderen, drie ziende naar het noorden en drie ziende naar het westen en drie ziende naar het zuiden en drie ziende naar het oosten, en de zee was boven op dezelve; en al hun achterdelen waren inwaarts.
5 Haar dikte nu was een handbreed, en haar rand als het werk van den rand eens bekers of ener leliebloem, begrijpende vele baths; zij hield drieduizend.
6 En hij maakte tien wasvaten, en stelde er vijf ter rechter- en vijf ter linkerhand om daarin te wassen; wat ten brandoffer behoort, staken zij daarin; maar de zee was opdat de priesters zich daarin zouden wassen.
7 Hij maakte ook atien gouden kandelaren naar hun wijze, en hij stelde ze in den tempel, vijf aan de rechterhand en vijf aan de linkerhand. a 1 Kon. 7:48, 49. verwijsteksten
8 Ook maakte hij tien tafelen en hij zette ze in den tempel, vijf aan de rechterhand en vijf aan de linkerhand; en hij maakte honderd gouden sprengbekkens.
9 Verder maakte hij het voorhof der priesters en het grote voorhof, mitsgaders de deuren voor het voorhof, en overtoog hun deuren met koper.
10 De zee nu zette hij aan de rechterzijde, naar het oosten, tegenover het zuiden.
11 Daartoe maakte Huram de potten en de schoffels en de sprengbekkens; alzo voleindde Hiram het werk te maken, dat hij voor den koning Sálomo aan het huis Gods maakte.
12 De twee pilaren en de bollen en de twee kapitelen op het hoofd der pilaren; en de twee netten om de twee bollen der kapitelen te bedekken, die op der pilaren hoofd waren;
13 En de vierhonderd granaatappelen tot de twee netten: twee rijen van granaatappelen tot elk net, om de twee bollen der kapitelen te bedekken, die boven op de pilaren waren.
14 Hij maakte ook de stellingen; en wasvaten maakte hij op de stellingen;
15 Eén zee, en de twaalf runderen daaronder.
16 Insgelijks de potten en de schoffels en de krauwels en al hun vaten maakte Huram Abiu voor den koning Sálomo voor het huis des HEEREN, van gepolijst koper.
17 In de vlakte der Jordaan goot ze de koning, in dichte aarde, tussen Sukkoth en tussen Zeredátha.
18 En Sálomo maakte al deze vaten in grote menigte; want het gewicht des kopers werd niet onderzocht.
19 bOok maakte Sálomo alle vaten die voor het huis Gods waren, en het gouden altaar, en de tafelen waarop de toonbroden zijn; b 1 Kon. 7:48. verwijsteksten
20 En de kandelaren met hun lampen van gesloten goud, om die naar de wijze aan te steken, vóór de aanspraakplaats;
21 En de bloemen en de lampen en de snuiters van goud; het was het volmaaktste goud;
22 Mitsgaders de gaffels en de sprengbekkens en de rookschalen en de wierookvaten van gesloten goud; aangaande den ingang van het huis, zijn binnenste deuren, van het heilige der heiligen, en de deuren van het huis des tempels, waren van goud.

Einde 2 Kronieken 4