Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 46 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Genesis 46

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Jakob gaat naar Egypte
1 EN Israël verreisde met al wat hij had en hij kwam te Berséba, en hij offerde offeranden aan den God van zijn vader Izak.
2 En God sprak tot Israël in gezichten des nachts, en zeide: Jakob, Jakob. En hij zeide: Zie, hier ben ik.
3 En Hij zeide: aIk ben die God, uws vaders God; vrees niet van af te trekken naar Egypte, bwant Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. a Gen. 26:24; 28:13; 32:9. b Gen. 13:16; 16:10; 17:2; 22:17; 26:24; 35:11; 48:4. verwijsteksten
4 cIk zal met u aftrekken naar Egypte en Ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende; en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. c Num. 20:15. Deut. 10:22. Joz. 24:4, 5, 6. Ps. 105:23, 24, enz. Jes. 52:4. Hos. 11:1. verwijsteksten
5 dToen maakte zich Jakob op van Berséba; en de zonen van Israël voerden Jakob, hun vader, en hun kinderkens en hun vrouwen op de wagens die Farao gezonden had om hem te voeren. d Hand. 7:15. verwijsteksten
6 En zij namen hun vee en hun have, die zij in het land Kanaän verworven hadden, en zij kwamen in Egypte: Jakob en al zijn zaad met hem;
7 Zijn zonen en de zonen zijner zonen met hem; zijn dochters en zijner zonen dochters en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte.
8 eEn dit zijn de namen der zonen van Israël, die in Egypte kwamen: Jakob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jakob: Ruben. e Ex. 1:2; 6:13. Num. 26:5. 1 Kron. 5:1, enz.; 6:1, enz.; 7:1, enz.; 8:1, enz. verwijsteksten
9 En de zonen van Ruben: Hanoch, en Pallu, en Hezron en Charmi.
10 fEn de zonen van Simeon: Jemuël, en Jamin, en Ohad, en Jachin, en Zohar, en Saul, de zoon ener Kanaänitische vrouw. f Ex. 6:14. 1 Kron. 4:24. verwijsteksten
11 gEn de zonen van Levi: Gerson, Kahath en Merári. g 1 Kron. 6:1. verwijsteksten
12 En hde zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez en Zerah. Doch Er en Onan waren gestorven in het land Kanaän; ien de zonen van Perez waren Hezron en Hamul. h Gen. 38:3, 4, 5. i 1 Kron. 2:5. verwijsteksten
13 En de zonen van Issaschar: Tola, en Pua, en Job en Simron.
14 En de zonen van Zebulon: Sered, en Elon en Jahleël.
15 Dit zijn de zonen van Lea, die zij Jakob gebaard heeft in Paddan-Aram, met Dina, zijn dochter; al de zielen zijner zonen en zijner dochters waren drie en dertig.
16 kEn de zonen van Gad: Zifjon en Haggi, Suni en Ezbon, Eri en Aródi, en Aréli. k 1 Kron. 5:11. verwijsteksten
17 lEn de zonen van Aser: Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Bería, en Serah, hunlieder zuster; en de zonen van Bería: Heber en Málchiël. l 1 Kron. 7:30. verwijsteksten
18 Dit zijn de zonen van Zilpa, mdie Laban aan zijn dochter Lea gegeven had; en zij baarde Jakob deze zestien zielen. m Gen. 29:24. verwijsteksten
19 De zonen van Rachel, Jakobs huisvrouw: Jozef en Benjamin.
20 En nJozef werden geboren in Egypteland: Manasse en Efraïm, die hem Asnath, de dochter van Potiféra, den overste te On, baarde. n Gen. 41:50; 48:5. verwijsteksten
21 oEn de zonen van Benjamin: Bela, Becher en Asbel, Gera en Naäman, Echi en Rôs, Muppim en Huppim, en Ard. o 1 Kron. 7:6; 8:1. verwijsteksten
22 Dit zijn de zonen van Rachel, die Jakob geboren zijn; altezamen veertien zielen.
23 En de zonen van Dan: Husim.
24 pEn de zonen van Naftali: Jáhzeël, en Guni, en Jezer en Sillem. p 1 Kron. 7:13. verwijsteksten
25 Dit zijn de zonen van Bilha, qdie Laban zijn dochter Rachel gegeven had; en zij baarde dezelve Jakob, zij waren allen zeven zielen. q Gen. 29:29. verwijsteksten
26 Al de zielen die met Jakob in Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jakob, waren allen zes en zestig zielen.
27 En Jozefs zonen, die hem in Egypte geboren zijn, waren twee zielen. rAl de zielen van het huis van Jakob, die in Egypte kwamen, waren zeventig. r Deut. 10:22. Hand. 7:14. verwijsteksten
 
Jakob ziet Jozef weder
28 En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Gosen; en zij kwamen in het land Gosen.
29 Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op, zijn vader Israël tegemoet naar Gosen; en als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals.
30 En Israël zeide tot Jozef: Dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft.
31 Daarna zeide Jozef tot zijn broederen en tot zijns vaders huis: Ik zal optrekken en Farao boodschappen, en tot hem zeggen: Mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaän waren, zijn tot mij gekomen;
32 En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan; en zij hebben hun schapen en hun runderen en al wat zij hebben, medegebracht.
33 Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao ulieden zal roepen, en zeggen: Wat is uw hantering?
34 Zo zult gij zeggen: Uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders; opdat gij in het land Gosen moogt wonen; swant alle schaapherder is den Egyptenaars een gruwel. s Gen. 43:32. Ex. 8:26. verwijsteksten

Einde Genesis 46